PowerPoint จิตวิทยาและการแนะแนวสำหรับครู

2012
02.06

สื่อวีดีทัศน์ประกอบ

  1. กระบวนการให้คำปรึกษา   (แจ้งนักศึกษาไม่สามารถเอาขึ้นได้เพราะ file ใหญ่เกินไป)

Tags:

One Response to “PowerPoint จิตวิทยาและการแนะแนวสำหรับครู”

  1. tchoti พูดว่า:

    กำลังตรวจสอบคะเดี่ยวจะรีบดำเนินการแก้ไขคะ

Your Reply