มคอ 3 รายละเอียดรายวิชา

2014
08.13

กลุ่มวิชาชีพครูและวิชาเลือก
1.   1052102  จิตวิทยาบุคลิกภาพและการปรับตัว
2.   1031301  จิตวิทยาและการแนะแนวสำหรับครู
กลุ่มวิชาการศึกษาทั่วไป
3.   1200006  พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาชีพครู
4.    1055201  จิตวิทยาสำหรับครู

 

 

ข่าวและประชาสัมพันธ์

2012
10.20

powerpoint รายวิชาจิตวิทยาบุคลิกภาพและการปรับตัว

2012
10.20

การสอบเก็บคะแนน

2012
04.21

powerpoint พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน

2012
02.14

หนังสือ ตำรา เอกสารประกอบการสอน

2012
02.07

หนังสือ ตำรา เอกสารประกอบการสอน

เอกสารประกอบการสอน

  • รายวิชาพฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน
  • รายวิชาจิตวิทยาและการแนะแนวสำหรับครู
  • รายวิชาจิตวิทยาบุคลิกภาพและการปรับตัว

 

————————————————————————

หนังสืออ่านประกอบ

————————————————————————

 

 

 

 

PowerPoint จิตวิทยาและการแนะแนวสำหรับครู

2012
02.06

สื่อวีดีทัศน์ประกอบ

  1. กระบวนการให้คำปรึกษา   (แจ้งนักศึกษาไม่สามารถเอาขึ้นได้เพราะ file ใหญ่เกินไป)

แนะนำผู้สอน

2012
02.06

       อาจารย์โชติกา  ธรรมวิเศษ

  •       สังกัด สาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว  
  •       คณะครุศาสตร์   มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม

  การศึกษา

  •       ปริญญาตรี   สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป  มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย
              สาขาประชาสัมพันธ์ คณะนิเทศศาตร์  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  •       ปริญญาโท   สาขาจิตวิทยาการศึกษา   มหาวิทยาลัยขอนแก่น

     ติดต่อ      tchoti@kku.ac.th หรือ  jiney66@hotmail.com