จิตวิทยาสำหรับครู

2015
08.09

บทความของนักศึกษา

 1. 587210140601 : ไม่มี
 2. 587210140602 : สมาธิสั้น
 3. 587210140603: วุฒิภาวะทางอารมณ์
 4. 587210140604: พฤติกรรมของวัยรุ่นที่นำไปการเกิดปัญหาในสังคม
 5. 587210140605: พัฒนาการทางด้านสังคมจิตวิทยาของวัยรุ่น
 6. 587210140606: จิตวิทยาพัฒนาการของมนุษย์
 7. 587210140607: มาพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) กันเถอะ
 8. 587210140608: ปัญหาด้านสุขภาพจิตของเด็กที่มีอิทธิพลมาจากครอบครัว
 9. 587210140609: พัฒนาการมนุษย์กับจิตวิทยาการศึกษา
 10. 587210140610: พัฒนาการของผู้ใหญ่
 11. 587210140611 :  ( 0  คะแนน)
 12. 587210140612:  แรงจูงใจในการทำงานกับสุขภาพจิตของบุคลากรในองค์กร
 13. 587210140613: ทำไมการศึกษาไทยไปไม่ถึงฝั่งฝัน
 14. 587210140614: การใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาพฤติกรรมผู้เรียน
 15. 587210140615: เชื่อมั่นในตนเอง
 16. 587210140616:พัฒนาการและการสร้างมิติสัมพันธ์ให้กับเด็ก
 17. 587210140617 : การพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพตนเอง
 18. 587210140618: เด็กเล่นอวัยวะเพศ
 19. 587210140619 : การใช้กิจกรรมแนะแนวเพื่อส่งเสริมความกล้าแสดงออก ในรายวิชานาฎศิลป์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด
 20. 587210140620  ( 0  คะแนน)
 21. 587210140621: วิถีการเรียนรู้ที่แตกต่าง
 22. 587210140622   ( 0  คะแนน)
 23. 587210140623: เด็กปฐมวัยกับการเล่น
 24. 587210140624   ( 0  คะแนน)
 25. 587210140625    ยังไม่ส่ง
 26. 587210140626 ทักษะชีวิตที่สร้างด้วยแบบเรียนนิกตำรา
 27. 587210140627   ( 0  คะแนน)
 28. 587210140628   บทบาทของพ่อแม่ต่อพัฒนาการทางภาษาของเด็ก
 29. 587210140629   ( 0  คะแนน)
 30. 587210140630 : จิตวิทยาพัฒนาการของมนุษย์
 31. 587210140631: สอนเก่ง เด็กฉลาด

 

สำหรับการพิจารณาประเมิน

เกณฑ์การพิจารณา

แบบฟอร์ม

 

การอ่านบทความ

กลุ่มที่ 1 (ทัศวรรณ,วรวุฒิ,นัฐกานต์)อ่านบทความที่ :2,5

กลุ่มที่ 2 (ชัยชนะ,สานิต,ธีรนัฎ)อ่านบทความที่ :4,7

กลุ่มที่ 3 (ณภัทร,กฤษฎา,พันตรี)อ่านบทความที่ : 9,10,6

กลุ่มที่ 4 (พิชนุช,ชัชวลย์,จักพล) อ่านบทความที่ :12,19  เพิ่มเติม บทความที่ 3

กลุ่มที่ 5 (ศิริโสภา,ณัฐพงศ์,อภิญญา)อ่านบทความที่ :13,14,15

กลุ่มที่ 6 (ภัทราภรณ์,นฤชา,ฐิติวัช) อ่านบทความที่ :16,17

กลุ่มที่ 7 (นพพร,กฤษณะ,พิศพิสุทธิ์) อ่านบทความที่ :18,20,21

กลุ่มที่ 8  (ขนิษฐา,พรวิภา,สุธาสินี)อ่านบทความที่ : 23,26

กลุ่มที่ 9  (ภัทรพงษ์,ทศพล,ศิวนัส,สุนิษา)อ่านบทความที่ : 28,30,31,8

มคอ 3 รายละเอียดรายวิชา

2014
08.13

กลุ่มวิชาชีพครูและวิชาเลือก
1.   1052102  จิตวิทยาบุคลิกภาพและการปรับตัว
2.   1031301  จิตวิทยาและการแนะแนวสำหรับครู
กลุ่มวิชาการศึกษาทั่วไป
3.   1200006  พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาชีพครู
4.    1055201  จิตวิทยาสำหรับครู

 

 

ข่าวและประชาสัมพันธ์

2012
10.20

powerpoint รายวิชาจิตวิทยาบุคลิกภาพและการปรับตัว

2012
10.20

การสอบเก็บคะแนน

2012
04.21

powerpoint พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน

2012
02.14

หนังสือ ตำรา เอกสารประกอบการสอน

2012
02.07

หนังสือ ตำรา เอกสารประกอบการสอน

เอกสารประกอบการสอน

 • รายวิชาพฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน
 • รายวิชาจิตวิทยาและการแนะแนวสำหรับครู
 • รายวิชาจิตวิทยาบุคลิกภาพและการปรับตัว

 

————————————————————————

หนังสืออ่านประกอบ

————————————————————————

 

 

 

 

PowerPoint จิตวิทยาและการแนะแนวสำหรับครู

2012
02.06

สื่อวีดีทัศน์ประกอบ

 1. กระบวนการให้คำปรึกษา   (แจ้งนักศึกษาไม่สามารถเอาขึ้นได้เพราะ file ใหญ่เกินไป)

แนะนำผู้สอน

2012
02.06

       อาจารย์โชติกา  ธรรมวิเศษ

 •       สังกัด สาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว  
 •       คณะครุศาสตร์   มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม

  การศึกษา

 •       ปริญญาตรี   สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป  มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย
            สาขาประชาสัมพันธ์ คณะนิเทศศาตร์  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 •       ปริญญาโท   สาขาจิตวิทยาการศึกษา   มหาวิทยาลัยขอนแก่น

     ติดต่อ      tchoti@kku.ac.th หรือ  jiney66@hotmail.com