0

ข่าวและประชาสัมพันธ์

Posted by tchoti on 10/20/2012 in ไม่มีหมวดหมู่ |

0

powerpoint รายวิชาจิตวิทยาบุคลิกภาพและการปรับตัว

Posted by tchoti on 10/20/2012 in ไม่มีหมวดหมู่ |

0

การสอบเก็บคะแนน

Posted by tchoti on 04/21/2012 in ไม่มีหมวดหมู่ |

0

powerpoint พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน

Posted by tchoti on 02/14/2012 in ไม่มีหมวดหมู่ |

0

หนังสือ ตำรา เอกสารประกอบการสอน

Logo

หนังสือ ตำรา เอกสารประกอบการสอน

เอกสารประกอบการสอน

  • รายวิชาพฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน
  • รายวิชาจิตวิทยาและการแนะแนวสำหรับครู
  • รายวิชาจิตวิทยาบุคลิกภาพและการปรับตัว

 

————————————————————————

หนังสืออ่านประกอบ

————————————————————————

 

 

 

 

ป้ายกำกับ:

1

PowerPoint จิตวิทยาและการแนะแนวสำหรับครู

สื่อวีดีทัศน์ประกอบ

  1. กระบวนการให้คำปรึกษา   (แจ้งนักศึกษาไม่สามารถเอาขึ้นได้เพราะ file ใหญ่เกินไป)

ป้ายกำกับ:

0

แนะนำผู้สอน

Posted by tchoti on 02/06/2012 in ไม่มีหมวดหมู่ |
jik

       อาจารย์โชติกา  ธรรมวิเศษ

  •       สังกัด สาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว  
  •       คณะครุศาสตร์   มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม

  การศึกษา

  •       ปริญญาตรี   สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป  มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย
              สาขาประชาสัมพันธ์ คณะนิเทศศาตร์  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  •       ปริญญาโท   สาขาจิตวิทยาการศึกษา   มหาวิทยาลัยขอนแก่น

     ติดต่อ      tchoti@kku.ac.th หรือ  jiney66@hotmail.com

Copyright © 2012-2014 Psychology All rights reserved.
This site is using the Desk Mess Mirrored theme, v2.0.1, from BuyNowShop.com.